Mentor

Doświadczony, kompetentny, przedsiębiorczy i innowacyjny dyrektor IT z doskonałą wiedzą na temat zarządzania zmianami, wdrażania innowacyjnych narzędzi IT i usprawniania procesów biznesowych. Odpowiedzialny za wszystkie aspekty przygotowania i wdrażania strategii biznesowych we współpracy z decydentami w grupie firm. Innowacyjne podejście do rozwiązywania złożonych problemów biznesowych skoncentrowane na procesach, klientach i pracownikach. Udokumentowane udane zarządzanie projektem. Absolwent marketingu i zarządzania. Rozwija się w środowiskach zespołowych i międzynarodowych. Przez wiele lat związany z GSK, zbudował pierwsze centrum usług wspólnych w 2005 r., a także pomógł stworzyć sieć centrów usług wspólnych w 2010 r. Aktualnie ponownie prowadzi Centrum IT GSK w Poznaniu (Business Service Center). Sebastian bardzo skutecznie prowadzi poznański oddział ABSL.

Experienced, competent, business savvy and innovative IT Director with excellent knowledge of change management, implementing innovative IT tools and improving business processes. Responsible for all aspects of preparing and implementing business strategies in cooperation with decision-makers in a group of companies. Innovative approach to solving complex business issues focused on processes, customers and employees. Proven track record of successful project management. Graduate of Marketing and Management. Thrives in team-based and international environments. For many years associated with GSK, build the first shared services center in 2005, and helped to create shared services centers network in 2010. At the moment leading again GSK IT Center in Poznan (Business Service Center). Sebastian very successfully leads Poznan ABSL chapter.