Mentor

Krzysztof Ducal

Krzysztof Ducal jest obecny na rynku IT od ponad dwudziestu lat. Pełni funkcję dyrektora sprzedaży w firmie Dell Technologies, koncentrując się na dużych przedsiębiorstwach. W przeszłości miał przywilej bycia odpowiedzialnym za polski oddział Siemens IT (CEO), następnie przez kolejne cztery lata był wiceprezesem ds. Sprzedaży w Sygnity, odpowiedzialnym za przemysł / media / infrastrukturę. Ostatnio był związany z Dimension Data z rolą Dyrektora Sprzedaży Krajowej. Krzysztof jest osobą otwartą, bezpośrednią i szybką w komunikacji. Bardzo ceni sobie pracę zespołową, w której czuje się wartosciowy, a grupa zapewnia mu wsparcie i energię. Krzysztof ścieżkę kariery zaczynał od finansów, poprzez rolę dyrektora finansowego (CFO), a od 15 lat koncentruje się głównie na kompleksowym procesie sprzedaży. Ukończył Uniwersytet Warszawski (ekonometria i informatyka) oraz Uniwersytet Psychologii Społecznej (psychologia biznesu). Posiada również tytuł MBA z Lancashire University.

Krzysztof Ducal is present on the IT market for more than twenty years. He has a role of Sales Director at Dell Technologies with focus on large enterprises. In the past he  did have a privilege to be responsible for the polish site, as it was at Siemens IT (CEO), then for following four years he was VP Sales at Sygnity, responsible for industry/utility/infrastructure.  Recently he was connected to Dimension Data with the role of Country Sales Director. Krzysztof is an open person, like direct and fast communication. He  highly valuates team working, where he feels as an asset for the team, but as well the group is giving him support and energy. Krzysztof has the career path starting from finance then CFO and almost 15 years ago change for sales mainly focus on complex selling proces. He is graduated at  Warsaw University (econometrics and informatics) and University of Social Psychology (business psychology). Also has MBA title from Lancashire University.