Mentor

Dorota Snarska-Kuman

Dorota Snarska-Kuman jest partnerem w branży usług finansowych w Deloitte. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie usług audytorskich i doradczych dla instytucji finansowych, w tym największych polskich banków, firm leasingowych i funduszy, specjalizowała się w raportowaniu według MSSF i US GAAP oraz w projektach doradczych dotyczących metod i procedur stosowanych przez banki. Zdobyła znaczne doświadczenie w zakresie usług due dilligence. Prowadzi szkolenia w zakresie MSSF / MSR dla instytucji finansowych, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i banków komercyjnych. Lider Programu Rozwoju Rady Nadzorczej realizowanego przez Deloitte w Polsce wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. Pełniąc tę funkcję, opiera się na swojej rozległej wiedzy i doświadczeniu biznesowym zdobytym podczas pracy na najbardziej regulowanym i nadzorowanym rynku instytucji finansowych.

Dorota Snarska-Kuman is Partner in Financial Services Industry, Deloitte.  She graduated from Warsaw School of Economics.  With over twenty years of experience in audit and advisory services for financial institutions, to include the largest Polish banks, leasing companies and funds, she has specialized in IFRS and US GAAP reporting and in advisory projects regarding methodologies and procedures used by banks. She has gained substantial experience in due diligence and vendor due diligence services.  She delivers training in IFRS/IAS for financial institutions to include Polish Financial Supervision Authority, National Bank of Poland and commercial banks. Leader of the Supervisory Board Development Program carried out by Deloitte in Poland together with Warsaw University. In this capacity, she relies on her extensive knowledge and business experience gained in the course of work in the most regulated and supervised financial institutions market.