Mentor

Dariusz Piotrowski

Na początku września 2017 r. objął stanowisko dyrektora generalnego polskiego oddziału Dell EMC. Odpowiada za działalność firmy na polskim rynku, zarządzanie sprzedażą całego portfolio produktów Dell EMC oraz rozwiązania dla użytkowników indywidualnych i biznesowych, i dla rozwoju firmy we wszystkich segmentach rynku. W latach 2009-2017 Dariusz Piotrowski zajmował stanowiska kierownicze w Microsoft Polska. Był dyrektorem sprzedaży do klientów korporacyjnych, p.o. dyrektor generalny i dyrektor działu nowych technologii. Wcześniej przez 13 lat był odpowiedzialny za różne działy w Cisco Systems Poland, w tym za sprzedaż zaawansowanych technologii na rynki Europy Środkowej lub współpracę z partnerami w Polsce. Karierę zawodową rozpoczął w Academic Computer Network (NASK), gdzie był odpowiedzialny za projektowanie i wdrażanie krajowych sieci teleinformatycznych.

He took the position of General Director of the Polish branch of Dell EMC at the beginning of September 2017. He is responsible for the company’s operations on the Polish market, sales management of the entire Dell EMC product portfolio and solutions for individual and business users, and for the company’s development in all market segments. In 2009-2017 Dariusz Piotrowski held managerial positions at Microsoft Poland. He was the director of sales to enterprise clients, p.o. director general, and director of the new technologies department. Previously, for 13 years he was responsible for various departments at Cisco Systems Poland, including for selling advanced technologies to Central European markets or cooperation with partners in Poland. He started his professional career in the Academic Computer Network (NASK), where he was responsible for the design and implementation of national tele-information networks.