Mentor

Anna Dzilińska

Po 5 latach pracy w bankowości Anna przeniosła się do Amgen jako szef działu HR, jednej z wiodących firm biotechnologicznych na świecie. Niedawno Anna przeniosła się do Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuuje pracę dla Amgen jako Lead Business Partner HR w Irlandii i globalnym centrum badawczo-rozwojowym. Anna ukończyła również program Fast Track Core Essential dla trenerów w 2005 roku i od tego czasu skutecznie wspiera rozwój liderów poprzez wewnętrzne programy coachingowe. Anna wprowadziła zmiany w kulturze organizacyjnej, wprowadzając wysoką wydajność i utrwalając efekty zmiany. Ma udokumentowane doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii HR. Jako osoba posiadająca perspektywę międzynarodową z powodzeniem przyjęła globalne standardy organizacji w połączeniu z lokalnymi wymaganiami, które zapewniają najlepsze wyniki w zakresie wspierania lokalnych imperatywów handlowych.

After 5 years in banking Anna moved to Amgen as Head of HR, one of the world’s leading biotechnology companies. Recently, Anna has transitioned to the UK where she continues work for Amgen as HR Business Partner Lead for Ireland and global R&D Hub. Anna has also completed the  Fast Track Core Essential Programme for Coaches  in 2005 and since then has been successfully supporting leader development via internal coaching programs. Anna has delivered transformational change to organization culture, embedding high performance and sustaining change. She has a proven track record in designing and implementing HR strategies and as a holder of an international perspective successfully adopted global organization standards in combination with local requirements that provide the best outcome for supporting local commercial imperatives.