Mentor

Agnieszka Ostaszewska

Partner w dziale audytu, PwC

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych firm notowanych na giełdach papierów wartościowych, zarówno w kraju jak  i za granicą.  Nadzoruje badania sprawozdań finansowych przygotowywanych zgodnie z polskimi, międzynarodowymi i amerykańskimi standardami sprawozdawczości finansowej.

Agnieszka pełni funkcję Lidera zespołu transportu i logistyki. Swoje doświadczenie zdobywała także pracując z firmami z sektorów detalicznego i dóbr konsumpcyjnych, produkcyjnych oraz mediowego
i technologicznego.

Była odpowiedzialna za sporządzanie szeregu prospektów emisyjnych dotyczących emisji akcji i papierów dłużnych w Polsce,  Ameryce Północnej, Luksemburgu oraz Irlandii.

Nadzorowała wiele projektów przekształcenia polskich sprawozdań finansowych na sprawozdania sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.  Była odpowiedzialna za szereg projektów świadczonych dla PKP Intercity i PKP CARGO, dotyczących wdrożenia MSSF (w tym szkolenia, wsparcie we wdrożeniu, stworzenie rejestru środków trwałych itp.). Była także partnerem odpowiedzialnym za doradztwo regulacyjne świadczone dla PKP S.A.

Z PwC jest związana od 1995 roku.