Mentee

Julia Wolińska

Julia Wolińska mieszka w Olsztynie, a maturę zdaje w Warszawie. Jej działania biorą się z poczucia odpowiedzialności za rzeczywistość. Obecnie zarządza marketingiem oraz buduje silne zespoły w Meet IT. Wciąż pogłębia wiedzę jako stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
Wybrana na przewodniczącą I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Olsztynie. Jej projekt społeczny ⅓ ŻYCIA był pierwszym, który tworzył miejsca wypoczynku w szkołach. Współdziałała z Domem Rozwoju. Organizowała akcje wsparcia tysięcy nauczycieli jako liderka ruchu społecznego: UMS – Uczniowskiej Międzymiastówki Strajkowej. Julia od drugiej klasy liceum odbywała staż w innowacyjnym software housie Nextrope oraz wspierała organizację Blockchain NeXt. Z początkiem trzeciej klasy rzuciła klasyczną szkołę. Wybrała rozwój poprzez edukację domową z “bazą” w Prywatnym Liceum im. Z. i J. Moraczewskich w Warszawie. Wolontariuszka konferencji, takich jak Impact Mobility rEVolution oraz Impact Fintech.
Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego wyróżniło Julię Wolińską wśród 10 nonkonformistycznych Polaków. Doskonaliła kompetencje przywódcze jako finalistka Akademii Liderów Fundacji św. Mikołaja. Centrum Edukacji Pozaszkolnej było drugim ex aequo najwyżej ocenionym projektem w kraju. Za swoje dokonania i wizję przyszłości została finalistką programu “Jestem Liderką” Vital Voices Chapter Poland. Jest również zdobywczynią IV miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Literackim “O Giętkie Pióro”, m.in. za scenariusz i esej filozoficzny, a wcześniej dwukrotną zdobywczynią Roży Małego Księcia.
Julia łączy kontrastowe zainteresowania. Zajmuje się badaniem języka i literatury, zwłaszcza z czasów baroku i romantyzmu, a przy tym fascynują ją nowe technologie. Lubi podróżować pociągiem w nowe miejsca, obserwować pędzących ludzi i spędzać wieczory na słuchaniu płyt wrzuconych na talerz gramofonu. Aby opierać działanie na myśleniu, zgłębia teorię przywództwa czy filozofię.
Możesz porozmawiać z nią poprzez portale społecznościowe.

Julia Wolińska lives in Olsztyn and will pass her baccalaureate exams in Warsaw. Her activities come from a sense of responsibility for reality. Currently she manages marketing and builds powerful teams in Meet IT. She constantly expands her knowledge as a beneficiary of a scholarship of the Polish Children’s Fund (The Gifted Children Support Programme).
She was elected president of A. Mickiewicz 1st General Secondary School in Olsztyn. Her social project ⅓ OF LIFE (1/3 ŻYCIA) was the first to create resting places in schools. She co-operated with the Development House (Dom Rozwoju). She organized actions to support thousands of teachers as a leader of the social movement: the Polish Students’ Strike Committee (UMS – Uczniowska Międzymiastówka Strajkowa). Since the second class of high school Julia worked as an intern in the innovative software house Nextrope and supported Blockchain NeXt organization. At the beginning of the third class she quit the classical school. She chose to develop through home education with a „base” at the Z. and J. Moraczewscy Private High School in Warsaw. She volunteered for conferences such as Impact Mobility rEVolution and Impact Fintech.
The Stanislaw Wyspianski Association distinguished Julia Wolińska among the 10 nonconformist Poles. She improved her leadership skills as a finalist at the Leaders Academy of the St. Nicholas Foundation. The Centre for Out-of-School Education (Centrum Pozaszkolnej Edukacji) was the second highest-rated ex aequo project in the country. For her achievements and vision of the future, she became a finalist of the “I am a Leader” programme of Vital Voices Chapter Poland. She is also the winner of the 4th place in the National Literary Competition „O Giętkie Pióro”, among others, for her script and philosophical essay, and earlier, she was twice the winner of Little Prince’s Rose.
Julia combines contrasting hobbies. She studies language and literature, especially from the Baroque and Romantic periods, and is fascinated by new technologies. She likes to travel by train to new places, watch people rushing around and spend evenings listening to vinyl records. In order to base her action on thinking, she deepens her knowledge of leadership theory or philosophy.
You can talk to her through social media sites.