Mentee

Joanna Wyrzykowska

17-latka z ogromną ciekawością świata i chęcią zmieniania go na lepsze. Uczy się w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie. Jako uczennica biologiczno-chemicznej klasy wiąże swoją przyszłość z kierunkami medycznymi. Uwielbia także angażować się społecznie, dlatego kiedy tylko znajdzie się taka okazja, stara się angażować w wiele inicjatyw. Działa w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, gdzie jest wiceprezesem swojego Oddziału oraz pełni rolę pełnomocnika do spraw mediów Zarządu Diecezji Siedleckiej- prowadzi fanpage, instagramy, strony internetowe oraz aplikację mobilną. Od grudnia 2019r. jest także radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w którym działa w komisjach Kultury, Rozwoju oraz Promocji, Kontaktów i Spraw Zewnętrznych.

Uczęszczała do Szkoły Muzycznej I i II stopnia, wiele lat działała jako wolontariuszka w Domu Pomocy Społecznej, gdzie organizowała koncerty muzyczne i spotkania tematyczne. Dzięki wieloletniej pracy wolontaryjnej została laureatką Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W wolnym czasie uwielbia pogłębiać pasje muzyczne oraz pisać wiersze i scenariusze.

W najbliższym czasie będzie realizować projekt edukacji klimatycznej dla przedszkoli oraz projekt „Zdejmujemy tylko skarpetki”, polegający na ukazaniu negatywnej strony ściągania w szkołach. W przyszłości chce realizować się zawodowo i społecznie. Świadomość ratowania ludzkiego życia jest wyzwaniem, które pragnie podjąć. Wierzy, że dzięki pracy i wytrwałości, uda jej się także napisać książkę motywacyjną. Jednak największym z marzeń jest brzmiące banalnie, lecz niesamowicie trudne do osiągnięcia- bycie spełnioną i szczęśliwą osobą, otoczoną wspaniałymi ludźmi i czerpiącą radość z wykonywanego zawodu. Swoją działalnością chce pokazać młodym, że droga do spełniania marzeń jest zawsze otwarta.

 

A 17-year-old girl with a big curiosity about the world and a desire to change it for the better. She studies at the II Stefan Batory High School in Warsaw. As a student of a biological-chemical class, she associates her future with medical studies. She also loves to be involved socially, so whenever there is such an opportunity, she tries to get involved in many initiatives. She works in the Catholic Youth Association, where she is the vice-president of his branch and acts as a representative for the media of the Siedlce Diocese Board – she runs fanpage, instagrams, websites and a mobile application. From December 2019. she is also a councilor of the Youth Assembly of the Mazowieckie Voivodeship, in which she works in the committees of Culture, Development and Promotion, Contacts and External Affairs.

She attended the 1st and 2nd degree Music School, for many years she worked as a volunteer at the Nursing Home, where she organized music concerts and thematic meetings. Because of many years of voluntary work, she became a laureate of the Local Government Competition of Teenagers „Eight the Magnificent”. In his spare time, she loves to deepen his musical passions, writes poems and scripts.

In the near future, she’s plan to implement a climate education project for kindergartens and the project „We take off only socks”, which consists in showing the negative side of cheating in schools. In the future, she wants to fulfill himself professionally and socially. The awareness of saving human life is a challenge that she wants to take up. She believes that with a lot of work and persistence, she will also be able to write a motivational book. However, the biggest dream is sounding trivial but incredibly difficult to achieve – being a fulfilled and happy person, surrounded by wonderful people and enjoying the profession. Through his activities, she wants to show young people that the path to making dreams come true is always open.

 

Mentorka: Olga Kozierowska – Sukces Pisany Szminką